Algemene handelsvoorwaarden

Algemene handelsvoorwaarden
1. Algemeen
1.1 Aanbieder
EIDEX GmbH
Bedrijfsleiders: Thomas Gottschall, Patrick Haendly
Schorner Straße 1a
D - 82065 Baierbrunn

Tel +49 89 23 88 73 - 0
Fax +49 89 23 88 73 - 29
info@eidex.de

BTW-nr.: DE 813231957
Registergerecht: kantongerecht München HRB 138163

1.2 Geldigheid van de AHV
Alle handelsbetrekkingen die ontstaan tussen Eidex GmbH (in wat volgt EIDEX) en zijn klanten, worden onderhouden op basis van de volgende Algemene Handelsvoorwaarden (AHV) in de op het moment van de bestelling geldige versie, voor zover er geen individuele contractuele afspraken zijn gemaakt. Individuele contractuele afspraken hebben voorrang op deze Algemene Handelsvoorwaarden.

1.3 Klant / Verbruiker en ondernemer
Klant in de zin van deze handelsvoorwaarden is zowel de verbruiker als de ondernemer, voor zover er niet iets anders is vastgelegd. Conform § 13 Burgerlijk Wetboek is verbruiker elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling uitvoert met een oogmerk dat niet aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsmatige activiteit kan worden toegeschreven. Conform § 14 Burgerlijk Wetboek is ondernemer een natuurlijke persoon of rechtspersoon (bijv. besloten vennootschap, naamloze vennootschap) of een rechtsbevoegde personenvennootschap (bijv. commanditaire vennootschap, vennootschap naar burgerlijk recht, open handelsvennootschap), die bij uitvoering van een rechtshandeling handelt in uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsmatige activiteit.
Voor zover van de persoon van „klant“ in mannelijke vorm sprake is, is hiermee ook de vrouwelijke klant bedoeld.

2. Contractafsluiting
2.1 Aanbod
De in de onlineshop geplaatste waren vormen geen aanbod in de zin van § 145 Burgerlijk Wetboek aan wie dan ook. De plaatsing van de waren moet slechts worden beschouwd als een aan de klanten gerichte uitnodiging om een koopaanbod te richten aan EIDEX. De klant geeft jegens EIDEX een koopaanbod af door de getoonde waar te bestellen. Daarmee verklaart de klant bindend te betreffende waar te willen aankopen.
Aan dit koopaanbod is de klant gebonden, zodra het door EIDEX is ontvangen, in de regel door het passeren van de elektronische interface van de server die de bestelling in ontvangst neemt.
Een annulatie van de bestelling achteraf heft het aanbod niet op, voor zover de klant niet kan staven dat de verklaring een vergissing betreft. Het recht om te herroepen van de klant, die tegelijk verbruiker is, wordt hierdoor niet aangetast.
2.2 Acceptatie
De klant is aan zijn koopaanbod 7 werkdagen gebonden. De ontvangst van de bestelling wordt door EIDEX onverwijld via elektronische weg, in de regel per e-mail, bevestigd. De ontvangstbevestiging zelf vormt nog geen bindende acceptatie van de bestelling.
EIDEX kan het aanbod van de klant binnen 7 werkdagen na ontvangst aannemen. De acceptatie gebeurt schriftelijk - waarbij de acceptatie apart of tegelijkertijd met de ontvangstbevestiging kan worden verklaard.
2.3 Contractueel voorbehoud
De contractafsluiting staat onder het voorbehoud dat EIDEX – voor zover de waar niet op voorraad is – door de betreffende toeleverancier tijdig en correct ten aanzien van soort en hoeveelheid wordt geleverd. Dit voorbehoud geldt alleen dan, wanneer EIDEX het eventuele uitblijven van de levering niet hoeft te verantwoorden, met name tijdig een zgn. congruente dekkingsaankoop voor de vervulling van de contractuele plichten heeft afgesloten. Als de waar niet beschikbaar is, dan wordt de klant hier door EIDEX onverwijld over geïnformeerd. Als de klant de aankoopprijs en nevenkosten (bijv. verzendkosten) al betaald heeft, dan worden deze door EIDEX meteen terugbetaald of kunnen, echter alleen voor zover de klant dit uitdrukkelijk wenst, met een andere bestelling verrekend worden.
2.4 Opslag van de tekst van het contract
De tekst van het contract wordt door EIDEX opgeslagen en de klant per e-mail na contractafsluiting aan het door de klant genoemde e-mailadres toegestuurd.
2.5 Taal van het contract
Voor de contractafsluiting staat uitsluitend de Duitse taal ter beschikking.

3. Prijzen, betaalbaarheid, betalingswijze
3.1 Prijzen
Bij de aankoopprijs is de wettelijke BTW inbegrepen. De aankoopprijs is exclusief een forfaitair bedrag voor verpakkings- en verzendkosten, dat bij elke voorstelling van een product apart door middel van concrete vermelding van kosten of een link naar een algemeen overzicht van verzendkosten is aangeduid. Als er door de koper meerdere artikelen worden besteld, dan worden de verzendkosten berekend aan de hand van de in het aanbod als link aangereikte verzendkostentabel. Met actualisering van de internetpagina´s worden alle vroegere prijzen en andere opgaven over waren ongeldig. Doorslaggevend is de op het moment van de bestelling geldige versie.
3.2 Betaalbaarheid van de aankoopprijs / Verzuim
Voor zover er niets anders is overeengekomen is de aankoopprijs betaalbaar 30 dagen na ontvangst van de bevestigings-e-mail in het e-mailpostvak van de klant.
Als de klant niet op tijd betaalt, dan bevindt hij zich in verzuim wanneer de klant met de bevestigings-e-mail 1) een factuur of gelijkwaardige betalingsspecificatie ontvangen heeft en 2) op de gevolgen van de niet-tijdige betaling is gewezen. Van betalingsverzuim is echter in het algemeen geen sprake, wanneer de klant niet verplicht is tot de prestatie of de niet-acceptatie van de prestatie of het uitblijven van de betaling van de aankoopprijs buiten zijn schuld was.

4. Risico-overdracht
4.1 Risico-overdracht bij verbruikers
Voor zover de klant een als privé-persoon handelende verbruiker conform punt 1.3 van deze AHV is, gaat het risico van de toevallige ondergang en van de toevallige verslechtering van de waar met de overhandiging van de zaak over op de klant.
4.2 Risico-overdracht bij ondernemers
Het risico van de toevallige ondergang en van de toevallige verslechtering van de waar gaat, voor zover de klant commercieel actief ondernemer in de zin van punt 1.3 van deze AHV is, met de overhandiging van de zaak aan de voor de uitvoering van de verzending aangewezen onderneming over op de klant; plaats van levering is alleen in dit geval (koper is ondernemer) de hoofdzetel van EIDEX.

5. Eigendomsvoorbehoud
5.1. Eigendomsvoorbehoud bij verbruikers
EIDEX behoudt zich de eigendom aan de koopwaar voor, tot de betreffende aankoopprijs en de betreffende verzendkosten betaald zijn.
5.2 Eigendomsvoorbehoud bij ondernemers
Als de klant ondernemer is, dan behoudt EIDEX zich de eigendom aan de koopwaar voor tot aan de ontvangst van alle betalingen uit de zakelijke relatie met de besteller.
Bij verpanding of andere inbreuken van derden moet de besteller EIDEX onverwijld schriftelijk informeren, opdat EIDEX bezwaar kan maken tegen de verpanding. Voor zover de derde niet in staat is om EIDEX de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van zijn derdenverzet te vergoeden, is de besteller aansprakelijk voor het verlies.
De besteller heeft het recht om de koopwaar in een gewone transactie verder te verkopen; hij draagt aan EIDEX echter nu al alle vorderingen ter hoogte van het eindbedrag van de factuur (inclusief BTW) over, die voor hem ontstaan uit de herverkoop aan zijn afnemers of derden, en wel ongeacht het feit of de koopwaar zonder of na verwerking is doorverkocht. De besteller blijft ook na overdracht gemachtigd om deze vordering te innen. Het recht van EIDEX om de vordering zelf te innen blijft daardoor onaangetast. EIDEX verplicht zich er echter toe om de vordering niet te innen, zolang de besteller zijn betalingsverplichtingen uit de overeengekomen opbrengsten nakomt, niet in betalingsverzuim raakt en met name er geen aanvraag tot opening van de insolventieprocedure is ingediend of er sprake is van staking van betalingen. In het geval van een aanvraag tot opening van de insolventieprocedure kan EIDEX verlangen, dat de besteller de overgedragen vorderingen en hun debiteurs in detail bekendmaakt en alle voor de inning vereiste documenten overhandigt en de debiteurs (derden) op de hoogte brengt van de overdracht.
Als de koopwaar onafscheidelijk wordt vermengd met andere, niet aan EIDEX toebehorende voorwerpen, dan verwerft EIDEX de mede-eigendom aan de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van de koopzaak tot de andere vermengde voorwerpen op het moment van de vermenging. Als de vermenging gebeurt op zo´n manier, dat de zaak van de besteller als hoofdzaak moet worden beschouwd, dan geldt als overeengekomen dat de besteller EIDEX proportioneel mede-eigendom overdraagt. De besteller bewaart de zo verworven alleen- of mede-eigendom voor EIDEX.
EIDEX verplicht zich ertoe om de hem toekomende zekerheden op verzoek van de besteller in zoverre vrij te geven, als de waarde van de zekerheden de te waarborgen vorderingen met meer dan 20 % overschrijdt; de keuze van de vrij te geven zekerheden is aan EIDEX.

6. Kosten van de retourzending bij herroeping door verbruikers
Voor zover de klant het hem toekomende wettelijke recht op herroeping tijdig uitoefent, moet de klant de kosten van de retourzending bij wijze van uitzondering dragen in het geval, dat:
1) de geleverde waar overeenkomt met de bestelde en tegelijkertijd de prijs van de te retourneren zaak een bedrag van 40 euro niet overschrijdt, of als
2) de geleverde waar overeenkomt met de bestelde en de klant bij een hogere prijs van de zaak op het moment van de herroeping nog niet de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen deelbetaling heeft opgebracht.

7. Garantie
De rechten op garantie van de klant richten zich naar de wettelijke voorschriften. EIDEX biedt de klant geen kwaliteits- of houdbaarheidsgarantie in de zin van § 443 Burgerlijk Wetboek op de aangeboden waren. De klant kan uit de productinformatie afleiden of er een garantie van de fabrikant bestaat die geldt naast de garantie van EIDEX. Rechten op garantie voortvloeiend uit een garantie van de fabrikant motiveren een eigen rechtsbetrekking met de fabrikant en moeten rechtstreeks tegenover de fabrikant worden opgeëist.
Als de klant ondernemer is, dan moet hij in elk geval meteen na ontvangst controleren of de prestaties geleverd werden conform het contract. Reclamaties naar aanleiding van duidelijk herkenbare gebreken worden alleen dan erkend en zijn alleen toegelaten, wanneer ze binnen één week na ontvangst van de waar en schriftelijk gebeuren.
De aansprakelijkheid voor indirecte schade als gevolg van gebreken, met name voor gederfde winst of vergoeding van schade geleden door derden, wordt uitgesloten, tenzij EIDEX of iemand die plaatsvervangend aan diens verplichtingen voldoet, opzet of grove nalatigheid ten laste kunnen worden gelegd.
Er bestaat geen uitsluiting van aansprakelijkheid bij persoonlijk resp. lichamelijk letsel. De beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet voor eisen van de klant op grond van productaansprakelijkheid.

8. Copyright
De besteller verplicht zich ertoe om EIDEX volledig te vrijwaren van eisen van derden resp. van het copyright van de opdrachten van de besteller.
Verder verleent de besteller EIDEX de toestemming om voor hem vervaardigde artikelen te fotokopiëren, in de betreffende catalogi, brochures of op de internetpagina´s van EIDEX voor te stellen en als voorbeeld of ook op beurzen te gebruiken.

9.Slotbepalingen
Als een of meerdere regelingen van deze AHV onwerkzaam zouden zijn, dan brengt dit niet de onwerkzaamheid van de andere AHV-regelingen met zich mee. De onwerkzame regeling wordt vervangen door de geldende wettelijke regeling.
Bij alle betwistingen die voortvloeien uit de contractuele relatie geldt, als de besteller bij het handelsregister ingeschreven zakenman, een rechtspersoon van het publieke recht of een publiekrechtelijke instelling is, München als zetel van de bevoegde rechtbank als overeengekomen. EIDEX heeft ook het recht om aan te klagen bij de hoofdzetel van de besteller.
De geldigheid van het UN-kooprecht wordt uitgesloten.

 
home

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend excl. verzendkosten en BTW. Vergissingen, drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
Copyright © 2018 EIDEX GmbH. Alle rechten voorbehouden.
EIDEX.DE WERBEmittel FULLSERVICE