Impressum en uitsluiting van aansprakelijkheid

De Fujitsu Collection wordt geleid door:

EIDEX GmbH

Schorner Straße 1a
82065 Baierbrunn
Germany

E-Mail: fujitsu@eidex.de

Onlinegeschillenbeslechting, Europese Commissie:
https://www.ec.europa.eu/consumers/odr

Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Inhoud van het Online-aanbod
EIDEX GmbH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidseisen tegen EIDEX, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die werd veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie, zijn in principe uitgesloten, voorzover er van de kant van EIDEX geen sprake is van schuld door opzet of grove nalatigheid. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. EIDEX behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het hele aanbod zonder aparte aankondiging te veranderen, aan te vullen, te verwijderen of om de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar webpagina's van derden („hyperlinks“) die niet vallen onder de verantwoordelijkheid van EIDEX, zou een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend van kracht worden in het geval dat EIDEX kennis heeft van de inhoud en het voor EIDEX technisch mogelijk is en het van EIDEX verwacht zou mogen worden om het gebruik in het geval van inhoud in strijd met het recht te verhinderen. EIDEX verklaart bij dezen uitdrukkelijk, dat op het moment van het creëren van de link geen illegale inhoud op de te verlinken pagina's herkenbaar was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van de gelinkte/gekoppelde pagina's heeft EIDEX geen enkele invloed. Daarom distantieert EIDEX zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/gekoppelde pagina's, die na het creëren van de link veranderd werden. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod gecreëerde links en verwijzingen en voor externe invoer in door EIDEX ingerichte gastboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en met name voor schade die ontstaat uit het gebruik en niet-gebruik van dergelijke verstrekte informatie, is alleen de aanbieder aansprakelijk van de pagina, waarnaar verwezen werd, niet diegene, die via links slechts verwijst naar de betreffende publicatie.

3. Auteurs- en kentekenrecht
EIDEX streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, foto's, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door EIDEX zelf opgestelde grafieken, foto's, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of om een beroep te doen op grafieken, foto's, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten zonder licentie. Alle binnen het internetaanbod genoemde en evt. door derden beschermde handelsmerken zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het telkens geldende kentekenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde bezitters. Alleen op grond van het loutere vernoemen mag niet de conclusie worden getrokken, dat handelsmerken niet door de rechten van derden beschermd zijn! Het copyright voor gepubliceerde, door EIDEX zelf gemaakte objecten en foto's berust alleen bij EIDEX. Een verveelvoudiging of gebruik van zulke grafieken, foto's, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van EIDEX niet toegestaan.

4. Gegevensbescherming
Voorzover binnen het internetaanbod de mogelijkheid tot de invoer van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) bestaat, worden deze gegevens van de kant van de gebruiker prijsgegeven op uitdrukkelijk vrijwillige basis. De gebruikmaking en betaling van alle aangeboden diensten is - voorzover technisch mogelijk en redelijk - ook zonder het verstrekken van zulke gegevens resp. met vermelding van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem toegestaan. Het gebruik van de in het kader van het impressum of vergelijkbare informatie gepubliceerde contactgegevens zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en van EIDEX-mailadressen door derden om niet uitdrukkelijk aangevraagde informatie door te sturen is niet toegestaan. Juridische stappen tegen de verzenders van zogenaamde spammails bij overtreding van dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

5. Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden beschouwd als deel van het internetaanbod, vanwaaruit naar deze pagina werd verwezen. Voorzover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de geldende juridische situatie, blijven de overige delen van het document in hun inhoud en hun geldigheid daardoor onaangetast.

Hulp nodig?

E-Mail

Social Media

Advies en artikelen
Julia Banholzer
+49 (0)89 23 88 73 - 162
jba@eidex.de
Bestelling en verzending
Technische ondersteuning
Stephan Mock
+49 (0)89 23 88 73 - 12
shopadmin@eidex.de

Roland Kaiser
+49 (0)89 23 88 73 - 12
shopadmin@eidex.de

Mohamed Aboudib
+49 (0)89 23 88 73 - 12
shopadmin@eidex.de
E-Mail

Schrijf ons

    Neem contact op